30.3.12

Goddag mann økseskaft

les original her
Og så har Det norske politidirektorat besvart eller, rettere sagt, ikke besvart min påpekning av at måten de utfører fartsmålinger på strider mot all kjent kunnskap om måleteknikk og menneskelig reaksjonsevne.

Svaret var, som forventet, intet svar.
Det var hva vi på godt norsk kaller "Goddag mann økseskaft".

Direktoratet påpeker, antagelig riktig, at deres forskrift følger norske lover og at denne forskrift har blitt fulgt.
Min påpekning var at denne forskrift strider mot hva vi i dag vet om hvordan tid og avstand (hastighet) bør måles på en forsvarlig måte.
For byråkrater/tjenestemenn/jurister synes det utenkelig at det kan stilles spørsmålstegn ved en forskrift, det tenkelige begrenser seg til om forskriften har blitt fulgt eller ikke.
Man skulle tro at det også for lovens håndhevere var mulig å ha to tanker i hodet, om ikke samtidig så ihvertfall kort tid etter hverandre.

Dette gjelder ikke meg og min bot eller dens den absurde størrelse - den er vedtatt og betalt med et et skjevt smil.

Dette gjelder almen norsk rettsikkerhet.

I løpet av de mer enn 30 år denne forskriften har vært i bruk har antagelig tusenvis av sjåfører betalt for høye bøter, fått inndratt sine førerkort eller til og med blitt fengslet for noe de med rimelig sikkerhet ikke kan påstås å ha gjort.

Norsk politi lenge vært klar over dette. I VG den 1. februar 2001 kommer det frem at Utrykningspolitiet har bedt Justervesenet om å sjekke sine rutiner. Likevel har intet skjedd …
Mitt svar på Politidirektoratets ikkesvar er gjengitt nedenfor.
Vent spent på neste kapittel i denne historie. Mitt mål er at Norsk Forskrift GP4027 skal kjennes ugyldig og erstattes med en forskrift som i det minste ikke strider mot naturens egne lover.

Hei,
Jeg mottok i går et svar fra Politidirektoratet datert 26.3.2012, "Henvendelse om trafikkontroll".
Dette svar er ment å skulle være en besvarelse på min epost av 5.3.2012 "Angående feil i forskrift Instrukser for Politiets Trafikktjeneste GP4027".
Dette svar besvarer imidlertid ikke min henvendelse: Min henvendelse handler om påviste feil i forskriften, ikke hvorvidt forskriften har vært fulgt i mitt tilfelle.
Min henvendelse var ikke en påklagelse av av den bot jeg har vedtatt og betalt, jeg bestrider ikke at GP-4027 - Instruks for organisering av politiets trafikkontroll, loggføring og kontrollrutiner samt Instruks for bruk av apparat for gjennomsnittsfartsmåling er fulgt.
Jeg bestrider derimot at Instruks GP-4027 kan benyttes ved utstedelse av bøter og domfellelse samtidig som det tas hensyn til almen retssikkerhet.
I mitt opprinnelige brev ber jeg om at, sitat: "De faguttalelser, inkludert kalibrering av måleinstrumenter og antagelser  om menneskelig reaksjonsevne, som ligger til grunn for dagens forskrift legges frem". Jeg kan ikke se at disse punkter er besvart i Politidirekoratets brev.
I en epost, datert 28.3, dokumenterte jeg at Utrykningspolitiet i 2001 ba Justervesenet om å gjennomgå politiets gjennomsnittsmålinger av hastighet, og ba om ytterlieger informasjon om denne gjennomgåelsen.
Jeg vil derfor tillate meg å be om:

  • De faguttalelser som ligger til grunn for dagens forskrift angående gjennomsnittsfartsmålinger legges frem.
  • Justervesenets rapport om politiets gjennomsnittsmålinger av hastighet, eventuelt en bekreftelse på at denne ikke har funnet sted og en begrunnelse for dette.
  •     En begrunnelse for at et sikkerhetsfradrag på 20 meter er tilstrekkelig for bøteileggelse/domfellelse når elementær måleteknologi og kjennkap til menneskelig reaksjonsevne tilsier at dette sikkerhetsfradrag ikke er tilstrekkelig.
Mine beregninger av usikkerhet ved målinger som dette er inkludert i mitt opprinnelige brev i form av et regneark. Jeg ser gjerne at politierts eksperter går igjennom disse og påviser eventuelle feil.
Jeg gjør oppmerksom på at denne sak vil kunne ha offentlig interesse, all korrespondanse i forbindelse med denne saken vil derfor kunne bli lagt ut på egen blogg og i sosiale media.
Med ønske om et snarlig og vel begrunnet svar på mine spørsmål,
mvh Terje Enge
(for bakgrunnen til dette innlegg, se min forrige post "Norwegian law is up against natural laws")

3.3.12

Norwegian rule of law is up against physical laws

Speeding vs. uncertainty
The Norwegian rule of law has a high reputation internationally (as a native Norwegian  this was part of my ground school education). I am still pretty sure that this is generally true but I have found that Norway, like all other countries, have its own ideosyncrasies. We too have special laws and very strong reactions to behavior that in other nations would be described as minor misbehaviors.
One of these special areas has to do with speeding. Our speeding limits are the lowest in Europe, our fines are the largest (by a big margin) and we are the only country in Europe where you may be put in jail speeding offenses (check www.roadmc.com/speeding on this).
What I did not realize, however, was this:
Norwegian traffic police have for more than thirty years, despite warnings, used a method of speed measurement that has made thousands of drivers lose their license and put some of them to jail when they in fact only should pay a fine smaller than the fine they were forced to pay.
Here is my story:
This year, I was stopped by a civil police car in a "measured speed" of 111.29 km/h in an 80km/h zone (69mph in 50mph) (this was a follow by car measurement performed in the dark, after sunset).
The result? NOK 7800 ($1400) to pay.
5 kilometers more would have ruined my license, 10 kilometers more would have sent me to jail for three weeks (Norwegian jails are very comfortable though :)
For anyone with a Norwegian passport this should come as no surprise, we are all extremely proud of belonging to the richest and most happy country on this earth.
What shocked me, however, was the fact that the police did not include any kind of scientific uncertainty in their measurements. Even more shocking was the fact that this is according to official Norwegian rules.
Norway is not especially known for its respect of knowledge - we are better at winter sports - but all the same it comes as a surprise that Norwegian law has precedence for known physical laws.

Below is my letter to the Norwegian Ministry of Police (Politidirektoratet) on this incidence.
It shows, without doubt, that their methods of measurement are out of touch with any reality (in Norwegian).


Jeg ble den 12. februar stoppet av politiet under en forbikjøring på E6 syd for Hamar. Forelegget anga en hastighet av 111.29 km/t.Forelegget ble vedtatt på stedet siden jeg antok at en tilstrekkelig sikkerhetsmargin var trukket. Min forbauselse var stor da jeg erfarte at det kun var lagt inn en sikkerhetsmargin på 20 meter under utmåling av distanse. Dette utgjør i mitt tilfelle en reduksjon i anmeldt hastighet på 1.11 km/t, dvs. en reduksjon på mindre enn 1%.Denne margin er klart lavere enn de marginer som fremkommer på bakgrunn av elementær måletknikk. En måling som dette blir utført ved en beregning ut fra fire manuelt bestemte målepunkter: Start og stopp for både distanse og tid. I tillegg kommer usikkerhet ved ansalg av den angitte sikkerhetsmargin på 20 meter i utkjørt distanse og unøyaktigheter i kalibrering av måleinstrumentene.Ved manuelle målinger som dette bør en antagelig innberegne en usikkerhet på ±1 sekund.Jeg vedlegger et regneark som viser effekten av 4 forskjellige sikkerhetsmarginer på en gjennomsnitts mobil fartsmåling. De konkretre tall viser min forseelse, men dere står fritt til å legge inn andre eksempler.De fire forskjellige marginer er: 0.1s - 0.2s - 0.5s - 1.0s - 2.0s

 

Resultatet viser klart den usikkerhet som dagens målemetoden er belastet med. Svært mange bilister blir idag straffet for forseelser de ikke har begått. Svært mange risikerer inndragelse av førerkort for det samme. Det fremstår klart at gjeldende forskrift ikke tar høyde for elementære måletekniske beregninger.Forskriften tilsier videre at hastighet skal måles over en avstand av minimum 100 meter. I et slikt tilfelle vil innlagt sikkerhetsmargin være relativt større men likevel oppveies av ekstremt stor usikkerhet ved selve målingen.Mine beregninger inneholder ikke unøyaktigheter som alltid er forbundet med et måleinstrument, inkludering av disse vil umiddelbart øke mine anslag over usikkerheten i politiets målinger.
Jeg understreker også at jeg ikke har faglig kompetanse til å kunne fastslå normal usikkerhetsfordelingnår det gjelder tidtaking, mitt anslag på 1 sekund over er derfor et konservativt anslag.Jeg ber derfor om at de faguttalelser, inkludert kalibrering av måleinstrumenter og antagelser  om menneskelig reaksjonsevne, som ligger til grunn for dagens forskrift legges frem.Dagens forskrift med kun innlagt fratrekk i distanse medfører at et stort antall bilister uriktig  vil kunne straffes med for store forelegg og eventuell inndragelse av førerkort uten at forseelsen kan anses som sannsynliggjort.Jeg foreslår at dagens praksis erstattes med utmåling av full distanse og et fast prosentvis trekk i målt hastighet.Politiets praksis i saker som dette kan utgjøre en trussel mot norsk retssikkerhet. Jeg imøteser et grundig og raskt svar på det problemet jeg her fremstiller.Intet ville glede meg mer enn at mine antagelser og beregninger ikke medfører riktighet.

Jeg ser frem til et raskt og overbevisende svar.
I am sorry, this is all in Norwegian.

You may see the the proof here (PDF, Norwegian version)
Stay tuned to the proceedings!