24.11.09

Norway - the Country of the Blind?

Trodde du at bøker var momsfrie?
Nei, det almene fritaket for bøker under merveriavgiftslovens §16 nr. 8 er kun ment å beskytte det trykte norske ord.

Sjekk bare forskrift om gjennomføring av avgiftsfritaket for bøker: I § 2 nr. 15 heter det at

"samlinger av billedtrykk o.l. når sidene er uten tekst eller bare angir stedsnavn, personnavn eller betegnelser, korte instruksjoner eller lignende"

ikke er omfattet av avgiftsfritaket.

I motsetning til andre trykte, norske bøker er fotobøker ikke fritatt for merverdiavgift!

Så nok en gang blir et visuelt uttrykk behandlet som mindre kulturelt, mindre verdifullt enn et litterært.
Nok en gang blir skattebetalte advokater satt til å bruke verdifull tid på å tolke hvor mange regler som får plass på en nålespiss. Les bare hva som utredes om "Spørsmål om tre skoleårbøker omfattes av avgiftsfritaket for bøker"

Jeg skal ikke ta opp miljøvennlige eBøker (de er selvsagt ikke fritatt for moms), men vil påpeke at nettop rikt illustrerte bøker, spesielt fotobøker, snart kan være de eneste bøker som har en fremtid på papir.

Og i denne fremtiden vil tradisjonelle forlag og opplag spille en stadig mindre rolle. Hvorfor trykke et stort antall for deretter å dumpe restene på et eller annet mammutsalg når bøker idag kan trykkes etter behov uten ekstra kostnader? Akkurat som du gjør det på skriveren hjemme. Du føler deg ikke tvunget til å skrive ut flere eksemplarer på en gang bare fordi det da blir billigere hvis du senere skulle trenge flere?

Dette kalles Print-On-Demand ( hvafornoe på norsk ? ). Idag svært miljøvennlig og effektivt.

Hva sier regelverket om dette?
Mye tyder på at bøker trykket i små opplag, for eksempel 1 - en, ikke omfattes av fritaket.
Rykk tilbake til start ...

Men dette er ikke alt.
Trodde du at kunstfotografi var momsfritt? Det er jo både malerier og litografier?

Tenk nytt. Tenk Norsk:
Finansdepartementet har i brev av 6. februar 2004 med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 truffet følgende vedtak om fritak for merverdiavgift ved innførsel om omsetning av kunst i form av fotografier:

"For å likestille kunstneriske fotografier med malerier og litografier, har Finansdepartementet besluttet å gi et unntak med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 slik at kunstneriske fotografier skal behandles som kunstneriske verk etter merverdiavgiftsloven §§ 5 første ledd nr. 1 bokstav a og 63 annet ledd, jf. forskrift nr. 108. For at et fotografi skal anses som et kunstnerisk fotografi etter merverdiavgiftsregelverket må det være tatt av kunstneren, fremkalt av kunstneren eller under dennes oppsyn, signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 30, uansett formater og underlag. ... Omsetning og innførsel av fotografier for øvrig vil fortsatt være merverdiavgiftspliktig."

Aha! Fotografiet, som i sin natur kan og bør leveres i store opplag uten at kvaliteten forringes, betraktes som Kunst når opphavsmannen agerer kommersielt og reduserer opplaget for å oppnå høyere priser.
Hva om det samme gjaldt bøker? At alle bøker med et opplag på mer enn 30 eksemplarer ikke er fritatt for moms?

Det er velkjent at Norge har huset få visuelle kunstnere, det er velkjent at Norsk design har ligget langt tilbake for land som "det er naturlig å sammenligne oss med".
Kan det være fordi hele vår nasjonsbygging på slutten av 1800-tallet baserte seg sterkt på forfattere? Og norske forfattere forfattere har alltid foraktet form, innhold skal det være...

Vi redder ikke verden ved å fjerne §2.18 i forskrift nr 19. Til gjengjeld krever det bare et pennestrøk.

Og mens dere holder på: Fjern §2.12 også! Da blir også noter uten sangtekster avgiftsfrie...

Jeg skriver ikke dette fordi regler som dette overrasker meg. I dette landet er vi tross alt vant til at lover og forskrifter - spesielt de siste - utformes med sterke interesseorganisajoner og lobbygrupper i ryggen.

Jeg skriver dette fordi jeg reagerer på at ingen reagerer på unødvendig kompliserte og diskriminerende bestemmelser som dette.
Er de alle de som burde reagere trygt skjermet under vingene til vårt altomfattende kulturdepartement?

EFTERTANKE:
Selvsagt vet vi at alle i et organisasjonssamfunn slås for sin egen moms-sats på akkurat deres varer. I øyeblikket har vi fire - 4 satser. Hvorfor ikke en lavere, flat sats på altsammen? Mye enklere.
Lik moms for alle!
Men da må vel grunnloven forandres - jeg går for pennestrøket.


10.11.09

Eureka! Ni enkle steg for selvstendig arbeide ved siden av pensjon!

Ja, etter å ha snakket med mine advokater har jeg forstått at det ER mulig, men bare etter at disse enkle og lite tidkrevende grep har blitt tatt:

  • Opprett et AS eller NUF.
  • Meld firmaet inn i NHO.
  • Ansett deg selv.
  • Meld deg selv inn i LO.
  • Opprett en fagforening.
  • Meld deg selv inn i denne.
  • Opprett en tariffavtale mellom din fagforening og ditt firma, denne må inneholde en avtale om avtalefestet pensjon.
  • Ta kontakt med et forsikringsselskap for å tegne en pensjonsavtale.
  • Vær ansatt i ditt eget firma i minimum syv av de siste ni årene før du ønsker utbetaling av pensjon (er du født mellom 1944 og 1951 kreves det bare 3 av de siste 5 år).

Husk at det enkle er ofte det beste!


9.11.09

Det er nå klart: Selvstendige blir enda en gang grovt diskriminert

Jeg er forbannet, men ikke overrasket over at Ot.prp. nr. 111 - 'Om lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor' overhodet ikke nevner verken ordet selvstendig eller næringsdrivende. Ikke en eneste gang... Til tross for at det er mellom 150 og 300 000 av oss i dette landet (de vet ikke engang antallet).
Noe som betyr at vi ikke vil kunne benytte den egentlig selvfølgelige ordningen med at løpende inntekt ikke trekkes i pensjon (det betyr jo bare mer utført arbeide og større inntekter til vårt store felles beste!).

Enda en gang skal folk som velger å klare seg selv straffes - samtidig som de samme straffende myndigheter presterer å oppfordre til såkalt gründer-virksomhet. Er dette for å minske fremtidige utgifter? Flere 'gründere', større inntekter og billigere forpliktelser?
Men de HAR klart å pakke det inn, sitat:

'Som etter gjeldende regler, forutsetter retten til AFP etter forslaget til ny lov at arbeidstakeren kan regnes som yrkesaktiv på uttakstidspunktet og dessuten er i arbeid i en bedrift som er omfattet av en avtale om avtalefestet pensjon. ...... I tillegg kreves at vedkommende har vært omfattet av en avtale om avtalefestet pensjon i minst 7 av de siste 9 årene før vedkommende fylte 62 år.'

Dette er vel klart nok?
Det er bare å sjekke lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor ...


11.10.09

Næringsdrivende? Selvstendig? Nei Takk!

OK, jeg innrømmer det. Jeg har vært "selvstendig" i mer enn 25 år. Det må være norgesrekord i å fraskrive seg elementære sosial rettigheter. Ingen dagpenger, nesten ingen sykepenger, ingen rett til permisjon, ekstrem skattelegging, kriminell mistenkeliggjøring.
Og idag har Long Litt Woon signert et innlegg på dette i Aftenposten.
Her går det frem at regjeringens nye lovforslag for AFP i privat sektor innebærer at AFP skal kunne kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet - med mindre man er selvstendig næringsdrivende.
Etter nylig sykmelding (den første på 28 år!) og nedsatt arbeidsførhet var ny pensjonsordning et håp. Da gjenstår bare to muligheter: Danne AS eller minske kostnader radikalt (les utlendighet). Gode råd?

Her er Long Litt Woon sitt innlegg i Skattebetaleren nr.3-2009:

Finansminister Kristin Halvorsen arbeider iherdig for å utjevne forskjeller i Norge. Men det ser ikke ut som om urimelig for- skjellsbehandling av selvstendig næringsdri- vende i forhold til andre yrkesutøvere er på hennes agenda. Dette er både uklokt og uproduktivt.
I medier er det gjerne store bedrifter, som Aker og andre, som får besøk av stats- ministeren når de skal feire et jubileum. Små og mellomstore bedrifter er usynlige i mediebildet – og i politikernes hoder. De er som veggpryd når fru Brustad flørter med fi- nanseliten på dansegulvet.
Når finansministeren forsøker å dempe sjokkvirkningene av den globale finans- og økonomikrisen ved å dele ut krisepakker i milliardstørrelse, ekskluderer hun 140.000 selvstendig næringsdrivende fra den fore- slåtte konjunkturavhengige skatteletten. Prinsippet om likebehandling ofres, samti- dig som de som skriker høyest får skredder- sydd krisehjelp.
Men selvstendig næringsdrivende er en del av ryggraden i norsk næringsliv; små og mellomstore bedrifter står for omtrent to tredjedeler av sysselsettingen i næringslivet og 55 prosent av omsetningen. I 2008 økte antall nyetableringer med over 30 prosent i forhold til året før. Det næringsdrivende trenger er ikke først og fremst gullkort og gratis penger fra finansministeren, men bedre arbeidsvilkår. Her kommer skatte- spørsmål inn.
Lønnsmottakere kan velge mellom min- stefradraget og å trekke fra faktiske utgifter. Selvstendig næringsdrivende kan bare trekke fra faktiske utgifter. Når lønnsmotta- kere tjente 186.200 kroner i 2008, kan de trekke fra minstefradraget i sin helhet. For 2008 utgjør dette 67.000 kroner. Minste- fradraget har økt jevnt og trutt gjennom årene; i 2000 var minstefradraget maksi- malt 36 600 kroner.
Næringsdrivende skattes hardere enn lønnsmottakere med tilsvarende inntekter; samtidig kommer de dårligere ut med hen- syn til trygderettigheter.
Selvstendig næringsdrivende betaler skatt av hele overskuddet – enten det tas ut som «lønn» eller ikke. Og i tillegg betaler de høyere skatt av det som regnes som perso- ninntekt. Dette er selvstendig næringsdri- vendes trygdeavgift. Hvis næringsdrivende ønsker seg sykeforsikring som ligner noen- lunde det som vanlige lønnsmottakere har, må de betale for det i tillegg. For at denne ekstra sykepengeforsikringen hos NAV skal være selvfinansierende, har satsene økt fra 2008 til 2009; for 100 prosent sykepenger fra 1. dag er satsen økt til 10,5 prosent.
Det er vanskelig å forstå hvorfor skattesy- stemet systematisk forskjellsbehandler selv- stendig næringsdrivende og andre yrkesutø- vere. Regjeringen bør snarest fjerne denne urimelige forskjellsbehandlingen mellom selvstendig næringsdrivende og lønnsmotta- kere. Selvstendig næringsdrivende bør ha rett til «næringsfradrag» på linje med min- stefradrag for lønnsmottakere. Rett til dag- penger, og til omsorgspenger for å passe syke barn, bør også være en selvfølge.
Hva er det som driver selvstendig næ- ringsdrivende?
Ifølge Statistisk sentralbyrå trives selv- stendig næringsdrivende gjennomgående bedre på jobb enn ansatte. Især gjelder dette selvstendig næringsdrivende kvinner.
Kan det være denne mertrivselen som gir grunnlag for ekstraskatt?


26.7.09

The Great Wall of Facebook

A must-read to anyone both curious of and concerned about the next Web War.
With real names with real friends linked to real email adresses and sharing real thoughts, Facebook is going to war with the most powerful company on the Web. Worried? Do check out this Wired magazine article!

Today, the Google-Facebook rivalry isn’t just going strong, it has evolved into a full-blown battle over the future of the Internet—its structure, design, and utility. For the last decade or so, the Web has been defined by Google’s algorithms—rigorous and efficient equations that parse practically every byte of online activity to build a dispassionate atlas of the online world. Facebook CEO Mark Zuckerberg envisions a more personalized, humanized Web, where our network of friends, colleagues, peers, and family is our primary source of information, just as it is offline. In Zuckerberg’s vision, users will query this “social graph” to find a doctor, the best camera, or someone to hire—rather than tapping the cold mathematics of a Google search. It is a complete rethinking of how we navigate the online world, one that places Facebook right at the center. In other words, right where Google is now.

For opinions, please Google "The Great Wall of Facebook"


23.7.09

Blogo!

Yepp: Kanskje på tide å blogge mer? Dette er foreløpig bare første test av BLOGO - som virker lovende - og veldig MAC. Og bildet er enkelt droppa inn.. ER BLOGO like smart som SMARTen?