30.3.12

Goddag mann økseskaft

les original her
Og så har Det norske politidirektorat besvart eller, rettere sagt, ikke besvart min påpekning av at måten de utfører fartsmålinger på strider mot all kjent kunnskap om måleteknikk og menneskelig reaksjonsevne.

Svaret var, som forventet, intet svar.
Det var hva vi på godt norsk kaller "Goddag mann økseskaft".

Direktoratet påpeker, antagelig riktig, at deres forskrift følger norske lover og at denne forskrift har blitt fulgt.
Min påpekning var at denne forskrift strider mot hva vi i dag vet om hvordan tid og avstand (hastighet) bør måles på en forsvarlig måte.
For byråkrater/tjenestemenn/jurister synes det utenkelig at det kan stilles spørsmålstegn ved en forskrift, det tenkelige begrenser seg til om forskriften har blitt fulgt eller ikke.
Man skulle tro at det også for lovens håndhevere var mulig å ha to tanker i hodet, om ikke samtidig så ihvertfall kort tid etter hverandre.

Dette gjelder ikke meg og min bot eller dens den absurde størrelse - den er vedtatt og betalt med et et skjevt smil.

Dette gjelder almen norsk rettsikkerhet.

I løpet av de mer enn 30 år denne forskriften har vært i bruk har antagelig tusenvis av sjåfører betalt for høye bøter, fått inndratt sine førerkort eller til og med blitt fengslet for noe de med rimelig sikkerhet ikke kan påstås å ha gjort.

Norsk politi lenge vært klar over dette. I VG den 1. februar 2001 kommer det frem at Utrykningspolitiet har bedt Justervesenet om å sjekke sine rutiner. Likevel har intet skjedd …
Mitt svar på Politidirektoratets ikkesvar er gjengitt nedenfor.
Vent spent på neste kapittel i denne historie. Mitt mål er at Norsk Forskrift GP4027 skal kjennes ugyldig og erstattes med en forskrift som i det minste ikke strider mot naturens egne lover.

Hei,
Jeg mottok i går et svar fra Politidirektoratet datert 26.3.2012, "Henvendelse om trafikkontroll".
Dette svar er ment å skulle være en besvarelse på min epost av 5.3.2012 "Angående feil i forskrift Instrukser for Politiets Trafikktjeneste GP4027".
Dette svar besvarer imidlertid ikke min henvendelse: Min henvendelse handler om påviste feil i forskriften, ikke hvorvidt forskriften har vært fulgt i mitt tilfelle.
Min henvendelse var ikke en påklagelse av av den bot jeg har vedtatt og betalt, jeg bestrider ikke at GP-4027 - Instruks for organisering av politiets trafikkontroll, loggføring og kontrollrutiner samt Instruks for bruk av apparat for gjennomsnittsfartsmåling er fulgt.
Jeg bestrider derimot at Instruks GP-4027 kan benyttes ved utstedelse av bøter og domfellelse samtidig som det tas hensyn til almen retssikkerhet.
I mitt opprinnelige brev ber jeg om at, sitat: "De faguttalelser, inkludert kalibrering av måleinstrumenter og antagelser  om menneskelig reaksjonsevne, som ligger til grunn for dagens forskrift legges frem". Jeg kan ikke se at disse punkter er besvart i Politidirekoratets brev.
I en epost, datert 28.3, dokumenterte jeg at Utrykningspolitiet i 2001 ba Justervesenet om å gjennomgå politiets gjennomsnittsmålinger av hastighet, og ba om ytterlieger informasjon om denne gjennomgåelsen.
Jeg vil derfor tillate meg å be om:

 • De faguttalelser som ligger til grunn for dagens forskrift angående gjennomsnittsfartsmålinger legges frem.
 • Justervesenets rapport om politiets gjennomsnittsmålinger av hastighet, eventuelt en bekreftelse på at denne ikke har funnet sted og en begrunnelse for dette.
 •     En begrunnelse for at et sikkerhetsfradrag på 20 meter er tilstrekkelig for bøteileggelse/domfellelse når elementær måleteknologi og kjennkap til menneskelig reaksjonsevne tilsier at dette sikkerhetsfradrag ikke er tilstrekkelig.
Mine beregninger av usikkerhet ved målinger som dette er inkludert i mitt opprinnelige brev i form av et regneark. Jeg ser gjerne at politierts eksperter går igjennom disse og påviser eventuelle feil.
Jeg gjør oppmerksom på at denne sak vil kunne ha offentlig interesse, all korrespondanse i forbindelse med denne saken vil derfor kunne bli lagt ut på egen blogg og i sosiale media.
Med ønske om et snarlig og vel begrunnet svar på mine spørsmål,
mvh Terje Enge
(for bakgrunnen til dette innlegg, se min forrige post "Norwegian law is up against natural laws")

2 comments:

 1. Jeg ble selv nettopp tatt i gjennomsnittsmåling der jeg under tvil vedtok bot og forelegg, jeg vet at jeg har kjørt for fort og vedtar dette etter beste evne, men kontrollteknikken som ble utført under målingen kan være diskutabel da det står i GP4027 at det er kjøretøyet som skal passere et godt synelig punkt. I mitt tilfellet bruker de toppen (hjelmen)på en flere meter lang skygge av overkroppen min som passerer en "bue" på en avkjøringsvei. Ut ifra hvordan jeg som person tolker instruksen skal de klokke når "kjøretøyet" altså motorsykkelen min passerer et godt synelig punkt, ifg GP4027 er det gitt eksempler også. Kanskje de bare tøyer strikken litt ekstra når de ikke har forberedt seg godt nok fra starten av. Ikke vet jeg. Jeg spurte forresten politimannen som stoppet meg om solen hadde innvirkning i saken, da svarte han bare nei, men i rapporten er skyggen lagt til grunn for teknisk korrekt måling.

  Så jeg hadde nok hadd førerkort hadde det ikke vært sol den dagen ;)

  ReplyDelete
 2. The team was great. They were open and helpful, and really tried to deliver what I wanted. beste mobil casino

  ReplyDelete